Regelgeving

Klik op de titel van het item om het hele bericht te lezen.

 • Bezwaar en beroep

  Als u door een besluit van het gemeentebestuur persoonlijk in uw belangen wordt getroffen, kunt u daartegen bezwaar maken. U kunt ook bezwaar maken als een beslissing waar u om gevraagd heeft, niet of niet op tijd wordt genomen.

 • WOB

  De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt het recht op informatie van de overheid, dus ook van de gemeente. Als u bepaalde informatie van de gemeente wilt hebben, kunt u een verzoek bij ons indienen. Het is van belang dat u daarbij zo concreet mogelijk aangeeft over welk onderwerp u iets wilt weten.

 • Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

  Op grond van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen kunt u de gemeente ingebreke stellen indien niet binnen de wettelijke termijn, of bij het ontbreken daarvan, binnen een redelijke termijn op uw aanvraag of bezwaar is beslist.

 • Verordeningen

  De gemeente kan regelingen vaststellen waaraan burgers zich dienen te houden. De gemeente heeft de bevoegdheid regels vast te stellen voor zaken die onder haar verantwoordelijkheid vallen.

Top