Samenstelling B en W

A. van der Tuuk

A. van der Tuuk
contactgegevens en taken A. van der Tuuk
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer14 0594
E-mailadresa.vandertuuk@grootegast.nl
Taken

Portefeuille

 • Bij wet geregelde toezichthoudende taken
 • Herindeling
 • Bestuurlijke organisatie
 • Abel Tasmanbeleid/overzeese contacten
 • Informatisering-automatisering
 • Personeel, Organisatie
 • Voorlichting
 • Openbare orde, politie en brandweer
 • Algemene bestuurlijke zaken
 • Handhaving
 • Financiën

Nevenfuncties

Uit hoofde van functie:

 • Lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen
 • Lid bestuurscommissie Brandweer Veiligheidsregio Groningen
 • Secretaris Menno Jeltema Stichting 

Op persoonlijke titel

 • Lid commissie bezwaar gemeente Heerenveen
 • Voorzitter Raad van Toezicht Renn4
 • Penningmeester landelijk bestuur PvdA
 • Voorzitter van de Raad van Toezicht Loods 13, jeugdtheater
 • Voorzitter welstandscommissie Libau
 • Lid bestuur Het Houten Huis – theatergezelschap

S. Smedes

S. Smedes
contactgegevens en taken S. Smedes
FunctieWethouder
AdresEreprijs 13
9861 EP  Grootegast
Telefoonnummer14 0594
E-mailadress.smedes@grootegast.nl
Taken

Portefeuille

 • 1e loco-burgemeester
 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Bouw- en woningtoezicht
 • WMO
 • Onderwijs
 • Leerplicht
 • Gezondheidszorg
 • Jeugdzorg
 • Herindeling

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie:

 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg
 • Lid dagelijks bestuur vereniging van Groninger Gemeenten
 • Lid overlegcommissie OOGO (Passend onderwijs)
 • Plaatsvervangend lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Groningen
 • Plaatsvervangend lid bestuurscommissie Brandweer Veiligheidsregio Groningen

Op persoonlijke titel:

 • Voorzitter bestuur Vereniging Belbus Grootegast-Leek
Politieke partijCda

M. de Haan

M. de Haan
contactgegevens en taken M. de Haan
FunctieWethouder
AdresLijsterbesstraat 3
9861 EA  Grootegast
Telefoonnummer14 0594
E-mailadresm.de.haan@grootegast.nl
Websitehttp://grootegast.christenunie.nl/
Taken

Portefeuille

 • 2e loco-burgemeester
 • Recreatie en Toerisme
 • Milieu
 • Natuurontwikkeling
 • Verkeer en vervoer
 • Afvalinzameling
 • Openbare werken
 • Cultuur
 • Buurtbus Grootegast-Leek
 • Water

Nevenfuncties

 • Deelname in maatschap veehouderijbedrijf te Lutjegast

Uit hoofde van de functie:

 • Lid commissie Landschapselementen
 • Reinigingscommissie (gemeenschappelijke regeling vuilinzameling)
 • Lid dagelijks bestuur/algemeen bestuur Afval Regio Centraal Groningen (ARCG)
 • Lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Groningen
 • Lid algemeen bestuur GR Publiek Vervoer
Politieke partijChristenUnie

E. M. Pastoor - Meuleman

E. M. Pastoor - Meuleman
contactgegevens en taken E. M. Pastoor - Meuleman
FunctieWethouder
AdresOnnerweg 19
9751 VA  Haren
Telefoonnummer14 0594
E-mailadrese.pastoor@grootegast.nl
Taken

Portefeuille

 • 3e loco-burgemeester
 • Sociale Zaken/Werk & Inkomen
 • Participatiewet/arbeidsmarktbeleid
 • Economische zaken
 • Sport
 • Armoedebeleid
 • Dorpenbeleid (waaronder dorpshuizen)
 • RMC
 • Laaggeletterdheid
 • Volwasseneneducatie
 • Route Arbeid
 • Projecverantwoordelijk voor kunstgrasveld Niekerk en MFA Grootegast

Nevenfuncties

Uit hoofde van de functie

 • Ambassadeur laaggeletterdheid provincie Groningen
 • Voorzitter provinciale stuurgroep laaggeletterdheid
 • Lid dagelijks bestuur Novactec
 • Lid algemeen bestuur Novatec
 • Lid overleg Werk in Zicht van de vier arbeidsmarktregio's
 • Lid overleg Werk en Inkomen van de Vereniging van Groninger Gemeenten

Op persoonlijke titel

 • Mede-initiatiefnemer Culinaire Vakschool
 • Lid jury NPGZ Stimuleringsprijs (Noordelijk Platform Gehandicapten Zorg)
 • Vice-voorzitter vereniging Noorden Duurzaam
 • Voorzitter Raad van Toezicht Onderwijsgroep Noord
 • Lid bestuur Stichting Nieuw Nabuurschap

Bedrijfsactiviteit

 • Adviesbureau voor sociale en duurzame innovatie ‘Elly Pastoor Advies’
Politieke partijPvdA

E. Paré

E. Paré
contactgegevens en taken E. Paré
FunctieGemeentesecretaris
Telefoonnummer14 0594
E-mailadreseric.pare@grootegast.nl
Taken
 • Personeel en organisatie
 • Zaken betreffende ondernemingsraad en georganiseerd overleg
 • Integraal veiligheidsbeleid (politiezaken, rampenbestrijding)
 • Juridische zaken
 • Bestuurssecretariaat

Nevenfuncties

Uit hoofde van functie:

 • Algemeen Commandant Bevolkingszorg bij de Veiligheidsregio Groningen

Op persoonlijke titel:

 • Bestuurder Vereninging van Eigenaren appartementengebouw Groningen
Top