Referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) op woensdag 21 maart 2018

Dit item is verlopen op 22-03-2018.

Belangrijk!

 • Om te stemmen heeft u een stempas en een geldig legitimatiebewijs nodig. Dit legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn, dus minimaal geldig tot 22 maart 2013.
 • Als iemand anders voor u gaat stemmen, moet u een (kopie van uw) legitimatiebewijs meegeven.

Waarover gaat het referendum?

Het raadgevend referendum gaat over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017). Deze wet bepaalt:

 • de taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD);
 • de voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden;
 • hoe het toezicht is geregeld.

De referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nlExterne link, zelfde venster. Daarnaast heeft de referendumcommissie het voornemen om begin maart nog een informatiebrochure huis-aan-huis te laten verspreiden.

Wie mogen gebruik maken van hun democratisch recht in onze gemeente?

 • alle inwoners die op 21 maart 2018 18 jaar of ouder zijn en op 5 februari 2018 (is peildatum kiesgerechtigdheid) stonden ingeschreven in de Basis Registratie Personen (BRP) en
 • tevens de Nederlandse nationaliteit bezitten en
 • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht.

Bij het KlantContactCentrum (KCC) van de afdeling Publieke Dienstverlening kunt u vragen of u als kiezer geregistreerd staat. Als u vindt dat u niet of niet goed bent geregistreerd, kunt u schriftelijk om herziening van registratie vragen.

Stempas, legitimatiebewijs, stembureaus en stemlokalen

Om aan het referendum deel te kunnen nemen ontvangt u in de tweede helft van februari a.s. de stempas. Deze moet u meenemen als u gaat stemmen. Zonder stempas(sen) kunt u uw stem niet uitbrengen. Op de stempas(sen) staat het stembureau bij u in de buurt aangegeven, maar u bent niet verplicht om daar uw stem uit te brengen. Het staat u vrij om in elk willekeurig stembureau in de gemeente Grootegast uw stem uit te brengen.
Hieronder volgt een overzicht van alle stembureaus waar u kunt stemmen:

 1. Gemeentehuis, Hoofdstraat 97, 9861 AC Grootegast
 2. Gebouw 'Irene', Kerkweg 2A, 9862 TJ Sebaldeburen
 3. Dorpshuis '’t Kompas', Kompasstraat 1, 9866 AP Lutjegast
 4. Woonzorgcentrum “Het Hooge Heem”, De Gast 4, 9861 BM Grootegast
 5. Gebouw ’t Anker”, Perastraat 13, 9863 PL Doezum
 6. Dorpshuis '’t Hörnhuus', Hörnhuusstraat 13, 9864 PL Kornhorn
 7. Vrijzinnig gebouw, Provincialeweg 142, 9865 AM Opende
 8. Multifunctioneel centrum 'De Veste', Verbindingsweg 7, 9865 TE Opende
 9. Gebouw 'Ons Centrum', Eekebuursterweg 9, 9821 PA Oldekerk
 10. Dorpshuis 'De Rotonde', Bloemersmastraat 1B, 9822 AA Niekerk

De stemlokalen zijn geopend  van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur. De meeste locaties zijn toegankelijk voor mensen met een lichamelijke beperking. Stembureaus nummer 2 en 7 zijn minder toegankelijk voor rolstoel- en scootmobielgebruikers.

ALS U GAAT STEMMEN MOET U NAAST UW STEMPAS(SEN) OOK EEN GELDIG (mag max. 5 jaar verlopen zijn) LEGITIMATIEBEWIJS (PASPOORT, IDENTITEITSKAART OF RIJBEWIJS) MEENEMEN. U BENT VERPLICHT DIT TE TONEN AAN DE VOORZITTER VAN HET STEMBUREAU.

Mocht u geen stempas ontvangen of u bent deze kwijtgeraakt, dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 20 maart a.s. tot 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij het KlantContactCentrum (KCC) van de afdeling Publieke Dienstverlening. Het is NIET meer mogelijk dit op een later tijdstip bijvoorbeeld op de dag van de stemming te doen. Vindt u daarna uw “oude stempas” terug dan kunt u daarmee niet uw stem uitbrengen; dat kan alleen met de nieuwe stempas.

Volmacht

Bent u zelf niet in staat om te gaan stemmen?
Er kunnen zich omstandigheden voordoen, waardoor u een ander voor u wilt laten stemmen. Redenen kunnen ziekte, werk of vakantie zijn. Uw stem hoeft dan niet verloren te gaan. U kunt uw stempas zelf overdragen (onderhandse volmacht) of de overdracht regelen door dit schriftelijk aan te vragen via de gemeente.

Onderhandse volmacht

Als u op de dag van de stemming niet in de gelegenheid bent om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u iemand anders een volmacht geven. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Op de achterzijde van uw stempas kunt u de naam invullen van degene (gemachtigde) die voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de gemeente Grootegast woont en ook een stempas heeft ontvangen. Van belang is wel dat de gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft aangenomen en de volmachtstem gelijktijdig met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging kan tot en met de dag van de stemming. De kiezer, die voor u gaat stemmen, moet ook een kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter laten zien. Voor deze stemming geldt dat het identiteitsdocument maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Schriftelijk volmachtverzoek

Als u  bijvoorbeeld al in het buitenland verblijft op het moment dat de stempas op uw deurmat valt, kunt u uw volmacht niet meer persoonlijk overdragen. In zo'n geval kunt u dit schriftelijk van tevoren regelen door middel van een zogenaamd volmachtformulier (model L 8), te downloaden onderaan deze pagina, af te halen of telefonisch aan te vragen bij het KCC van de afd. Publieke Dienstverlening. Het formulier moet u invullen en uiterlijk 16 maart a.s. inleveren op het gemeentehuis. De gemachtigde, dit kan ook iemand zijn die niet in de gemeente Grootegast woont maar wel in Nederland en die een stempas heeft ontvangen voor het referendum, krijgt vroegtijdig voor de verkiezing een volmachtbewijs toegestuurd. In dit geval hoeft de gemachtigde geen kopie van uw legitimatiebewijs aan de voorzitter te laten zien.
Als gemachtigde mag u maximaal twee machtigingen per verkiezing aannemen. Ook moet u de volmachtstem gelijktijdig met uw eigen stem uitbrengen en een eenmaal gegeven schriftelijke volmacht kunt u niet weer intrekken.

Stemmen met een kiezerspas

Als u op de datum van het referendum ergens anders in Nederland bent, dan kunt u toch zelf uw stem uitbrengen. U kunt dan de stempas omzetten in een kiezerspas.
Hiervoor kunt u een formulier (model K 6) gebruiken. Deze kunt u downloaden onderaan deze pagina, afhalen op het gemeentehuis of telefonisch aanvragen bij het KCC van de afdeling Publieke Dienstverlening. Het verzoek moet u uiterlijk 16 maart a.s. inleveren op het gemeentehuis.  Als u al een stempas hebt ontvangen, dan moet u deze meesturen met het verzoek.
Ook is het mogelijk de kiezerspas persoonlijk aan te vragen bij het KCC van de afdeling Publieke Dienstverlening tot uiterlijk 20 maart a.s. tot 12.00 uur. Hiervoor moet u wel uw stempas meenemen.

Aanplakborden

Voor het houden van dit referendum zullen geen aanplakborden in de gemeente worden geplaatst.

Stembiljet en rood potlood

Zoals al eerder vermeld kunt u op 21 maart 2018 van 7.30 tot 21.00 uur terecht in de stemlokalen. Nadat u zich heeft geïdentificeerd en uw stempas is gecontroleerd en goed bevonden, krijgt u een stembiljet. Met dit stembiljet gaat u naar één van de stemhokjes. U brengt uw stem uit door het rondje van uw keuze “Voor” of “Tegen” rood te maken met het potlood dat in het stemhokje aanwezig is. U moet niet op het stembiljet schrijven of tekenen en ook niet meer dan één hokje rood maken. Het stembiljet wordt daardoor ongeldig. Mocht dit per ongeluk wel gebeuren, of u heeft zich vergist dan kunt u eenmaal een nieuw stembiljet vragen. U vouwt het stembiljet daarna dicht en stopt het - duidelijk zichtbaar voor de stembureauleden - in de stembus. Kijk voor uitleg over hoe u kunt stemmen op de website van de RijksoverheidExterne link, zelfde venster.
Als u in een rolstoel zit, kunt u één van de stembureauleden vragen om het schrijfblad lager te plaatsen. Vaak is één van de stemhokjes hier al voor ingericht.

Persoonlijk stemmen

Iedereen brengt zelfstandig zijn of haar stem uit. U gaat dus alleen met uw stembiljet het stemhokje in. Ouders die met kleine kinderen naar het stembureau komen mogen deze wel meenemen in het stemhokje. U moet echter wel zelf uw stem uitbrengen op het stembiljet. Spreekt u bijvoorbeeld af dat uw kind het stembiljet in de stembus mag doen.

Bijstand verlenen aan de lichamelijk gehandicapte kiezer

Niet voor iedereen is het makkelijk of zelfs mogelijk om te stemmen. Handicaps, analfabetisme of wilsonbekwaamheid kunnen daarbij een rol spelen. Volgens de Kieswet is het verlenen van hulp bij het stemmen alleen toegestaan op grond van een lichamelijke (bijvoorbeeld visuele) beperking. In hulp aan verstandelijk gehandicapten is niet voorzien. De reden hiervoor is dat, zover verstandelijk gehandicapten niet zonder hulp kunnen stemmen, zij kennelijk niet zelfstandig hun wil kunnen bepalen. Deze zelfstandigheid is een uitgangspunt van het kiesrecht.
Hulp is dus ook niet toegestaan aan kiezers die analfabeet zijn of moeite hebben met het lezen en begrijpen van de Nederlandse taal. Zij mogen zich in het stemhokje niet laten begeleiden door een andere persoon. Buiten het stemhokje is het wél toegestaan om uitleg te geven, maar het uitbrengen van de stem gebeurt persoonlijk.
Als een kiezer wegens een lichamelijke handicap hulp nodig heeft bij het stemmen, dan kan hij hulp krijgen van een lid van het stembureau of een door hemzelf aangewezen persoon. Deze bijstand kan inhouden dat het stembiljet wordt ingevuld overeenkomstig de instructie van de kiezer.
De voorzitter van het stembureau ziet erop toe dat er alleen hulp wordt verleend als dit volgens de Kieswet is toegestaan.

E-learning voor kiezers met een verstandelijke beperking

Voor mensen met een verstandelijke beperking zijn verkiezingen in het algemeen ingewikkeld. Voor hen is een e-learningmodule ontwikkeld, waarin wordt uitgelegd wat een gemeenteraad is en hoe een gemeente wordt bestuurd. Aan de hand van de vriendelijke animatie Steffie wordt het hele proces vanaf het moment dat de stempas op de deurmat valt tot en met het moment dat het stembiljet in de stembus zit besproken en uitgelegd. De e-learning is te vinden onder: www.hoewerktstemmen.nlExterne link, zelfde venster.

Wat gebeurt er na sluiting van de stembureaus?

Na sluiting van de stembureaus om 21.00 uur worden per stembureau de stembiljetten geteld en wordt gekeken hoe de stemmen zijn uitgebracht. Hierbij wordt ook vastgesteld hoeveel ongeldige en blanco stemmen (waarop geen vakje rood is gemaakt) zijn uitgebracht. Het tellen gebeurt door de stembureauleden en is openbaar. Hiervan wordt ook een proces verbaal opgemaakt. Deze processen-verbaal en het verzamel proces-verbaal liggen ter inzage bij het KCC totdat de uitslag van het referendum is vastgesteld.

Meer informatie over het referendum

Wilt u meer informatie over het referendum? Neem contact op met het KCC van de afdeling Publieke Dienstverlening via telefoonnummer 14 0594, of breng een bezoek aan het gemeentehuis: Hoofdstraat 97 te Grootegast. Mailen naar info@grootegast.nlStuur een e-mail kan ook. Zie ook de reeds eerder vermelde site www.referendumwiv2017.nlExterne link, zelfde venster  waar de referendumcommissie uitleg geeft over de Wiv 2017.

Formulieren

Top