Nieuws

RSS
 • Burgemeester feliciteert Het Hooge Heem met award

  Vrijdag 24 februari heeft burgemeester Ard van der Tuuk het keukenpersoneel van Het Hooge Heem in Grootegast gefeliciteerd met het winnen van de Veiligvoedsel.nl Award. Een jaar lang hebben meer dan 550 zorglocaties gestreden om de felbegeerde awards, die onderverdeeld zijn in zeven categorieën. De keuken van het woonzorgcentrum Het Hooge Heem heeft de award gekregen in de categorie ‘beste nieuwkomer’.

 • Extra budget wegenonderhoud

  Tijdens de behandeling van de begroting 2017 hebben de coalitiepartijen CDA, ChristenUnie en PvdA een amendement ingediend. Daarin hebben zij aangegeven dat ze nog dit jaar € 20.000,-- extra beschikbaar willen stellen voor het onderhoud van wegen en voetpaden. Het amendement is door de gemeenteraad aangenomen. Door het college is de toezegging gedaan dat de raad zal worden geïnformeerd hoe dit bedrag - met inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - wordt besteed. Deze mensen zullen in eerste aanleg uit de kaartenbak van de gemeente worden gehaald. Misschien zijn daar ook mensen bij zonder werk, die het vak van strater willen leren.

 • Burgemeester Van der Tuuk reikt Onderscheidingen uit

  In Grand(eet)café 'De Klap' te Grootegast heeft burgemeester Ard van der Tuuk Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt aan twee brandweermannen.

 • Publiek vervoer toegankelijk en betaalbaar: nu en in de toekomst

  Alle 35 Groningse en Drentse gemeenten en de beide provincies hebben besloten gezamenlijk een aanbesteding te starten voor publiek vervoer, zoals de Wmo-taxi en het leerlingenvervoer. Dit betekent dat inwoners die dat nodig hebben ook na 2018 via de gemeente gebruik kunnen blijven maken van vervoer op maat. Daarnaast blijven de aanvullende mogelijkheden op de buslijnen en treinen van het openbaar vervoer voor iedereen aanwezig.

 • Innovatieve ideeën voor Beschermd Wonen en Opvang gezocht

  Hebt u een innovatieve oplossing voor een maatschappelijk vraagstuk dat zich richt op mensen met een psychiatrische en/of psychosociale kwetsbaarheid? En wilt u daarover met anderen in gesprek? Meld u dan aan voor het Innovatieatelier Beschermd Wonen en Opvang voor 10 maart aanstaande!

 • Samen inkopen, samen besparen met de isolatieveiling voor woningeigenaren

  Deze winter organiseert het Energieloket Groningen een isolatieveiling voor de gezamenlijke inkoop van HR++ glas, spouwmuur-, vloer- en dakisolatie in de Groninger gemeenten. Door samen in te kopen is er voor de inwoners een  prijsvoordeel te behalen. Alle huiseigenaren met een woning gebouwd tot 1992 ontvangen deze week een brief met informatie over de veiling. Voor de deelname en het adviesgesprek aan huis betalen huiseigenaren een vergoeding van €20,-.

 • Uitnodiging Expertbijeenkomst Plattelandsontwikkeling Westerkwartier

  De gemeenteraden van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn organiseren op donderdag 16 februari een expertbijeenkomst over plattelandsontwikkeling.

 • Terinzagelegging herindelingsontwerp Westerkwartier

  De raden van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn hebben op 16 januari 2017 het Herindelingsontwerp voor de gemeente Westerkwartier vastgesteld. De raad van de gemeente Winsum heeft dit ontwerp op 17 januari 2017 vastgesteld. Het Herindelingsontwerp bevat een procesmatige en inhoudelijke onderbouwing van de voorgestelde samenvoeging van de vier genoemde gemeenten in het Westerkwartier; voor Winsum geldt dit alleen voor het deel dat de voormalige gemeente Ezinge omvat. Het ontwerp ligt van maandag 23 januari tot en met maandag 20 maart 2017 ter inzage. Hierop kunnen zienswijzen worden ingediend.

 • Raden vier gemeenten Westerkwartier besluiten over Herindelingsontwerp

  Maandagavond 16 januari 2017 besluiten de gemeenteraden van Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn over het Herindelingsontwerp en het bijbehorende plan van aanpak voor de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier per  1 januari 2019. In december 2016 hebben de raden deze stukken voorbesproken. De vier vergaderingen zijn openbaar en vinden gelijktijdig plaats in de betreffende gemeentehuizen vanaf 19.30 uur.

 • Overzicht aanvragen ontheffingen carbidschieten 2016

 • Gezamenlijk Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2017-2020 gemeenten en schoolbesturen Westerkwartier

  De vier gemeenten in het Westerkwartier hebben samen met de schoolbesturen in deze regio het Regionaal Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (RIHP) Westerkwartier 2017-2020 opgesteld. Dit document is een logisch vervolg op het goed ontvangen RIHP 2013-2016 en is een mooi voorbeeld van regionale samenwerking.

 • Initiatiefrijk Westerkwartier

  In deze derde Zorgkrant besteden we vooral aandacht aan de vele initiatieven die in het Westerkwartier bestaan en ontstaan op het gebied van zorg en ondersteuning.

 • Politie vraagt hondenbezitters alert te zijn

  De politie stelt alles in het werk om overvallen, straatroven en inbraken te voorkomen en de daders te pakken. De politie kan dat echter niet alleen. In het kader van de komende Donkere Dagen werd daarom in de week van 4 t/m 11 december de actie ‘Wees Waaks’ gehouden. Deze actie was gericht op hondenbezitters in gemeente Grootegast
  Op verschillende locaties werden flyers uitgedeeld aan mensen die hun hond uitlieten met het verzoek alert te zijn tijdens het uitlaten van de hond. 

 • Onderzoek wooneenheden voor vergunninghouders in Westerkwartier

  Vluchtelingen die een verblijfsvergunning hebben gekregen en nog in een asielzoekerscentrum wonen, kunnen doorstromen naar een eigen woonruimte. In 2016 gaat het  om de huisvesting van tienduizenden vergunninghouders. Elk half jaar bepaalt het Rijk het aantal vergunninghouders dat een gemeente moet huisvesten.  

 • Ondernemersavond Mo(o)i Grootegast op 17 november

  De afgelopen jaren is het centrum van Grootegast een stuk mooier geworden. Dorpsbelangen, Handelsvereniging en de gemeente Grootegast willen deze lijn graag doortrekken door het stimuleren van economische ontwikkeling in het dorp. Maar daarbij hebben wij ook u nodig! Daarom nodigen wij alle ondernemers uit het dorp Grootegast van harte uit voor de ondernemersavond op donderdag 17 november in het gemeentehuis.

 • Ervaringen cliënten Wmo Westerkwartier overwegend positief 

  Het Sociaal Planbureau Groningen heeft de afgelopen maanden in het Westerkwartier het cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor hebben alle inwoners met een Wmo-maatwerkvoorziening, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, een taxipas of begeleiding, een vragenlijst ontvangen. 

 • Veilig internetten 

  Bijna iedereen maakt tegenwoordig gebruik van internet. Zakelijk of privé, met internet kunt u gemakkelijk informatie vinden en uitwisselen. Helaas komt internetoplichting of cybercrime steeds vaker voor. Meer en meer verschijnen in de media berichten over de verspreiding van computervirussen en malware.

 • Ard van der Tuuk beëdigd als burgemeester

  Woensdagavond 5 oktober is Ard van der Tuuk geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van de gemeente Grootegast. Van der Tuuk werd door commissaris van de Koning René Paas toegesproken en beëdigd.

 • Openbaarheid WOZ-waarde

  Vanaf 1 oktober 2016 is het mogelijk om via www.woz-waardeloket.nlExterne site, opent in hetzelfde venster de WOZ-waarde van een woning op te vragen, bijvoorbeeld om deze te vergelijken met de waarde van andere woningen. Het loket is een centrale landelijke voorziening, zodat iedereen de WOZ-waarde van woningen door het gehele land kan opvragen.

 • Groot onderhoud provinciale weg tussen Kornhorn en Opende

  Vanwege groot onderhoud van de N981 tussen Kornhorn en Opende wordt deze weg voor het doorgaande verkeer gesloten van maandag 5 september 06.00 uur tot vrijdag 16 september 2016 18.00 uur. De afsluiting betreft het weggedeelte vanaf de aansluiting met de provinciale weg N980 tot de grens met de provincie Friesland.

 • Klankbordgroep gaat meepraten over integratie van vluchtelingen in Grootegast

  Hoe kunnen de bewoners van een asielzoekerscentrum het beste integreren in Grootegast? Op welke wijze moeten inwoners worden geïnformeerd? Op initiatief van de gemeente Grootegast wordt een klankbordgroep geformeerd om dit soort vragen te bespreken. De startbijeenkomst vindt plaats op donderdag 12 mei.

 • Inwoners over nieuwe Westerkwartiergemeente

  In de afgelopen maanden hebben inwoners mee kunnen denken en praten over de herindeling van de Westerkwartiergemeenten via een online enquête en via een van de twee bijeenkomsten in de Postwagen in Tolbert.

  Op de herindelingswebsite vindt u de uitkomsten en het vervolgproces.

 • Hoort de gemeente Westerkwartier uw stem?

  Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn willen op 1 januari 2019 samengaan onder de naam Westerkwartier, een vitale toekomst tegemoet! Dat staat nu mooi op papier. Maar natuurlijk kan dat niet zonder de inwoners van de huidige gemeenten te vragen om mee te denken.

 • De nieuwe website van de gemeente Grootegast staat online!

  Bij de bouw van onze nieuwe site hebben we als uitgangspunt gehanteerd: wat wilt u als bezoeker van onze site graag vinden in plaats van: wat willen wij als gemeente graag vertellen.

 • Burgemeester Grootegast reikt de Abel Tasman Art Prize 2016 uit.

  Burgemeester Dijkstra van Grootegast heeft de Abel Tasman Art Prize 2016 uitgereikt in het gemeentehuis van Grootegast. Deze kunstprijs bestaat uit een geheel verzorgde reis van drie weken naar Tasmanië (Australië).

 • Uitvoering motie vestiging azc loopt vertraging op

  Het college van burgemeester en wethouders is bezig met het uitvoeren van de motie die door de gemeenteraad is aangenomen, over de vestiging van een asielzoekerscentrum in Grootegast. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft over de beoogde locatie nog geen overeenstemming met de grondeigenaar kunnen bereiken. Het proces loopt daardoor enige vertraging op, waardoor niet aan de toezegging tegemoet kan worden gekomen om in april de uitkomsten van de gesprekken met het COA bekend te maken. Het college heeft de gemeenteraad hierover ingelicht.

 • Subsidie voor het verduurzamen van gebouwen met een maatschappelijke functie

  De gemeente Grootegast stelt €58.000 beschikbaar voor duurzaamheidsmaatregelen bij gebouwen met een maatschappelijke functie. Het doel is het verlagen van het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Ook komen de maatregelen ten goede aan de exploitatielasten van de aanvrager.

 • Subsidie voor sanering asbestdaken huishoudens en bedrijven

  Vanaf 4 januari 2016 kunnen eigenaren van gebouwen die een dak met asbest hebben subsidie aanvragen voor sanering.

Archief
Top